www.bursverenler.org burs almak isteyen gerçek kişiler ile burs vermek isteyen 3. kişi ve kurumları, kendi alan adı ve web sitesi üzerinden bir araya getiren ‘’Aracı Hizmet Sağlayıcı’’ bir platformdur. 1969'dan beri burs vermekte olan Yücel Kültür Vakfı ,burs veren diğer vakıflar, dernekler, kişi ve şirketler tarafından desteklenmektedir.

Aracı Hizmet Sağlayıcı, ilgili mevzuat gereğince, www.bursverenler.org web sitesi üzerinden hizmet alan gerçek, tüzel kişi kurum ve kuruluşlarca (bundan böyle “Kullanıcı/Kullanıcılar’’ olarak anılacaktır.) sağlanan hiçbir içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumunun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. 

 

İstenmeyen İçerik: www.bursverenler.org web sitesindeki kullanıcılar tarafından istenmeyen içerikleri kendisine yapılacak yazılı bildirimin ardından en geç 48 saat içinde yayından kaldırmak için azami özen ve çabayı göstereceğini taahhüt eder. Aracı Hizmet Sağlayıcı, istenmeyen içeriğin tespiti anında öncelikle kullanıcıları yazılı olarak uyaracak, ardından içeriği yayından kaldırma hakkına sahip olacaktır. www.bursverenler.org sitesi kullanıcıları, aracı hizmet sağlayan ekibinin bu konudaki yetkisini baştan ve kat'i olarak kabul etmişlerdir. www.bursverenler.org çalışanları bu gibi durumların ortaya çıkması halinde tarafsız ve iyi niyetli bir içerik denetimi yapacaktır. 

 

Uygunsuz ve Hukuka Aykırı İçerik: www.bursverenler.org web sitesi kullanıcıları, varoluş nedenine aykırı, hukuka aykırı olarak hakaret içeren, pornografik unsur taşıyan, toplum güvenliğini bozacak, anayasal rejim ve devlet aleyhine, kişilik yahut fikri mülkiyet haklarını ihlal mahiyetinde, Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde suç konusu olabilecek herhangi bir eylem için ve SPAM olarak tabir edilen yüklü ve talep edilmeyen elektronik posta göndermemeyi ve işbu web sitesi platformunu bu amaçlarla kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. Bu tür hukuka, ahlaka ve diğer uygunsuz içeriğe hiçbir hal ve koşulda izin verilmeyecektir. Aksi halde bu ve benzeri eylemler nedeniyle www.bursverenler.org yöneticileri, mümkün olan kısa sürede söz konusu içeriği yayından kaldıracak olup, erişim sınırlamaları seçmesinden doğacak tüm sorumluluk işbu hukuka aykırı eylemi yapan tarafa ait olacaktır.

 

Hakaret/Karalama: www.bursverenler.org web sitesi kullanıcıları, yasaya aykırı, hakaret içeren ve başka bir kurum veya kişiye yönelik, anayasal rejim ve devlet aleyhine, kişilik yahut fikri mülkiyet haklarını ihlal mahiyetinde, Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde suç konusu olabilecek herhangi bir eylemde bulunmayacaklardır. Bu ve benzeri eylemler nedeniyle www.bursverenler.org Yönetimi, söz konusu ifadelerin hakaret içerdiğinin tespitini takiben, mümkün olan kısa sürede söz konusu içeriği yayından kaldıracak olup, erişim sınırlamaları seçmesinden doğacak tüm sorumluluk işbu hukuka aykırı eylemi yapan tarafa ait olacaktır. 

 

Hizmetlerin Kesilmesi ve Kötüye Kullanımı: www.bursverenler.org web sitesini üzerinden sunulacak hizmetleri yetkisiz bir şekilde kullanma girişiminde bulunan, bu sistemlerin çalışmasını kasten veya ihmalen olumsuz yönde etkileyecek şekilde davranışlar sergileyen veya böyle davranışlar sergileyen otomatik programlar hazırlayan, www.bursverenler.org web sitesi üzerinden verilen hizmetlerde yer alan olası güvenlik açıkları kullanılarak sistemi kullanılmaz hale getirmeye teşebbüs eden kişilerin -eğer varsa- var olan hesapları derhal sonlandırılacaktır. www.bursverenler.org web sitesi hizmet ve servislerine karşı yapılacak her türlü kasti veya ihmali kötü niyetli siber saldırılar nedeniyle kendi nezdinde doğabilecek zararlara karşı cezai ve hukuki tüm haklarını kullanma hakkı saklıdır. Yapılan burs başvuruları 360 gün süre ile saklanır, bu dönem zarfında başvuruları burs ile sonuçlanmayanların başvuruları sistemde görünmez hale gelir, ancak tekrar aynı burslara başvuru yapabilirler. Doldurulan başvuru formları ise sürekli saklanır ve burs veya kredi arayanlar ücretsiz olarak form bilgilerini güncelleyebilir.Burs bulmak veya Kredi almak için yapılan başvurularda kullanıcı tarafından verilen bütün bilgiler bu iki  maksat dahilinde işlenebilir, paylaşılabilir ve alenileştirilebilir. Burs veren kişiler ile kurumların kısmen veya tamamen burs miktarlarını azaltması, ve bursları kaldırmalarından bursverenler.org sorumlu tutulamaz.

 

Telif Hakları ve İhlali: www.bursverenler.org web sitesi kullanıcıları, içerikler üzerindeki ve içerikte yer alan herhangi bir fikri ve sınai hak teşkil eden unsur üzerindeki, tüm mülkiyet haklarının, çoğaltma, yayma, işleme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim şeklindeki mali ve yapımcı ve/veya icracı olmaktan doğan bağlantılı hakların, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarının, tam ve tek sahibi olduğunu, alt çalışanlardan, ilgili eser veya hak sahiplerinden ya da onların bağlı bulunduğu meslek birliklerinden FSEK’in 48 ve 52'inci maddelerinde düzenlenen sıhhat şartlarına uygun ve yazılı şekilde sınırsız ve herhangi bir süre kaydı olmaksızın süresiz, Türkiye’de ve tüm dünyadan yukarıda sayılanlar da dahil her türlü ürün/platform/malzeme/organizasyon/mecra vs. geçerli olmak üzere 3. kişilere de devredilebilecek biçimde devraldıklarını, izin aldıklarını, hak sahibi olduklarını, eserler dolayısı ile Meslek Birlikleri'ne ödenmesi gerekli tüm bedellerin sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu kabul ve taahhüt ederek, bu hakların kendi uhdelerinde olduğunu, bu hakları devredebilme kabiliyet ve hukuki salahiyetinde olduklarını, bu haklar üzerinde direkt veya dolaylı olarak bir 3. şahsın hiçbir nam ve isim altında herhangi bir takyidat, mali veya manevi veya ticari bir hakkı olmadığını peşinen kabul ve taahhüt ederler. www.bursverenler.org web sitesinde yer alacak yazı ve diğer içeriklerde telif hakkı ihlallerine izin verilmez.Telif hakkı ihlali durumunda, www.bursverenler.org yönetiminin bilgilendirilmesi ve söz konusu ihlalin doğrulanmasını takiben, ihlali barındıran içeriğin ihlale ilişkin kısmı sunuculardan silinecektirwww.bursverenler.org web sitesi Kullanıcılarının, bunlara ait gerçekleştirilen silme işlemlerine ilişkin herhangi bir talep ve itiraz hakları bulunmamaktadır.

 

Yasal Sorumluluk: www.bursverenler.org web sitesini üzerinden hizmet alan gerçek, tüzel kişi kurum ve kuruluşlar sistemde ifşa ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri eserlerin kendisine ait olduğunu veya onları kullanma, yayma, çoğaltma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vs. konularında hak ve yetkileri olduğunu aksi durumlarda www.bursverenler.org ‘a yönelik her türlü takip ve taleplerden bizzat sorumlu olacaklarını kabul ve beyan ederler. www.bursverenler.org kullanıcıları, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden resmi kurum, kuruluşlar, 3.kişiler yanında www.bursverenler.org’a karşı da münferiden sorumludur. Kullanıcılar mezkur sistemi kullanmaya yasal olarak ehliyet sahibi olduklarını her türlü sorumluluğu üstlendiklerini, sistemi kullanmaya yönelik olarak herhangi bir hukuki veya cezai engellerinin olmadığını, kabul, beyan ve teyit ederler.Burs veren vakıf ,dernek, özel ve tüzel kişiler, bursiyerlerin kişisel verilerini kanunlar çerçevesinde korumak zorundadır. 

 

Kullanım Şartlarının İhlali: www.bursverenler.org , kullanıcıların web sitesine yukarıda belirtilen şartlara, yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıları yetkili makamlara bildirmek ve her türlü yasal tedbiri almak ve kullanmak hakkına sahiptir. Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da birkaçının kasten veya ihmalen ihlal eden kullanıcılar, işbu ihlal nedeniyle hukuken sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın mahkeme sürecine intikal ettirilmesi halinde www.bursverenler.org , hizmet alan kullanıcılardan işbu dokümanda belirtilmiş olan koşullara aykırı davranmasından dolayı tazminat talep etme ve uğrayabileceği zararları kendilerine rücu etme hakkı saklı olacaktır.

 

Kişisel Verilerin Korunması, Bilgi Güvenliği ve Gizlilik: İşbu Kullanım Koşullarını www.bursverenler.org , gizlilik politikası kapsamına giren tüm konularda, web sitesini üzerinden hizmet alan kullanıcıların gizliliğini koruyacak yönde ve kişisel bilgilerin mahremiyeti ilkesine uygun olarak hareket etmeye çalışacağını iyi niyetle taahhüt etmektedir. www.bursverenler.org sistemine bağlanan kullanıcılarının IP adreslerini web sitesi kayıtlarında bağlantı tarihi, saati ve sistemden istenen adres ve/veya sayfalar bazında kaydetme hakkına sahiptir. Bu bilgiler gerek sistem güvenliği gerekse de olası kullanıcı problemlerinin çözümünde anahtar bilgiler olup, hizmet alan kullanıcıların kişisel bilgileriyle ilişkili değildir. Kullanıcı üyeliğinin onaylanması ve üyelikle ilgili bilgi değişikliklerinin onaylanması e-posta veya SMS ile gönderilen mesajlar sayesinde gerçekleşeceğini kabul eder. www.bursverenler.org ve Yücel Kültür Vakfı, tespit ettiği sınırları aşmamak şartıyla, üyelerine gerekli olduğu zaman e-posta veya SMS ile mesaj gönderir. www.bursverenler.org web sitesi Kullanıcıları, bilgi paylaşırken, gerekli yerlerden gereken izinleri aldıkları, kendilerine veya diğer kişilere ait ,kişisel verilerini açık rızaları ile kendilerine fayda temin etmek maksadı ile işlenmek, alenileştirmek, ve aktarılmak üzere paylaştıklarını kabul etmektedirler. Bilgiler USA da Amazon.com serverlerı üzerinde saklanmakta ve güvenlik sertifikası ile korunmaktadır.18 yaş altı kullanıcıların vasilerinin izni ile siteyi kullandıkları veya vasileri tarafından başvuruda bulunulduğu kabul edilir ve vasi araştırması yapılmaz.

Kural olarak kullanıcıların paylaşmış olduğu kişisel bilgiler, maksadının dışında ifşa edilemez. Bu durum sadece Mahkemece yasal zorunluluk bulunması hallerinde ihlal edilebilecek olup bu ihlal hukuka aykırı olmayacağı gibi hukuksal bir sorumluluk da doğurmaz.

www.bursverenler.org burs sistemine, kayıt olunduğunda kullanıcılardan e-posta adresi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve siteye giriş parolası dahil olmak üzere bazı kişisel bilgileri ister. Bu bilgiler, hesaba başka kişilerin ulaşmasını engellemek için istenmektedir. Kayıt esnasında Kullanıcıların mobil telefon bilgileri istenmekte ve kendilerine gönderilen SMS doğrulama kodu ile ikinci bir güvenlik bariyeri oluşturulmaktadır. www.bursverenler.org sistemine sağlanan kişisel parolalar, veri tabanında saklanmakta ve bu verilere kötü niyetli üçüncü kişilerin erişmesini engellemek için her türlü önlem alınmaktadır. www.bursverenler.org‘un almış olduğu tüm güvenlik önlemlerine rağmen kişisel bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda sorumluluk kabul etmemektedir. Bu tür bilgilerin her türlü makul tedbire rağmen başkaca üçüncü kişilerin eline hukuka aykırı olarak geçebileceğini kullanıcılar kabul ederler. Kurumlar ve kurumların admin olarak yetkilendirilmiş kullanıcıları burs formlarında görmüş oldukları kişisel bilgileri ve evrakları paylaşamazlar, kötü maksatlı kullanamazlar.

 

İade: Duyuruları yapılan kampanyalar çerçevesinde internet üzerinden sanal POS'la, kredi kartı kullanılarak veya nakit olarak yapılan bağışlar ve başvuru bedelleri doğrudan kampanya konusu bursiyer(ler)e veya faaliyete aktarıldığı için iptali veya kısmen iadesi söz konusu değildir.

 

Kullanım: www.bursverenler.org kullanıcıları, hizmetlerin kullanımı ile ilgili sistemin ne zaman kullanıldığı veya veri transferlerinin boyut ve frekansları gibi bilgileri otomatik olarak kayıt eder ve saklar. Bu verileri hukuki gereklilikler, güvenlik ve performans değerlendirmeleri için ve bu değerlendirmeleri yapan 3. kişilerle paylaşabilecektir. 

 

Seçenekler: www.bursverenler.org burs sisteminde bulunan bazı profil ve kişisel bilgileri Kullanıcılar tarafından değiştirilebilir, evraklar kullanıcı tarafından kaldırılabilir, gönderiler kredi ve burs planları yeniden düzenlenebilir veya tamamen silinebilir. Kullanıcılara tanınan bu yetkilerden www.bursverenler.org veya sahibi olduğı YKV sorumlu tutulamaz.

 

Yetkili Hukuk ve Mahkeme: Kullanıcılar ve bursverenler.org, Hizmet Sözleşmesi ve işbu Site Kullanım Sözleşmesi dokümanından kaynaklanan ihtilafların sulhen çözümlenmesi için en iyi gayreti göstereceklerdir. Herhangi bir ihtilaf durumunda karşı tarafa yazılı olarak konunun tebliğinden itibaren eğer 30 (otuz) takvim günü içinde sorun sulhen çözümlenemezse, Taraflar söz konusu ihtilafın İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri nezdinde çözümlenmesi konusunda anlaşmışlardır.

 

Önemli Not: Devam eden teknik yenilikler ve ilgili yasal çerçevelerdeki değişiklikler nedeniyle Site Kullanım Sözleşmesinde zaman zaman tarafımızca değişiklik ve/veya düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, bu web sitesine her ziyaret öncesinde bu sayfadaki Site Kullanım Sözleşmesini gözden geçirmenizi ve hesaptaki değişiklik ve/veya düzeltmeleri dikkate almanızı rica ederiz.