Bulgurcu Vakfı GÖZDE'lerimiz Projesi Bursu


Burs Hakkında

BURS KRİTERLERİ

Son Başvuru Tarihi: 15.09.2023 olup bu tarihten sonra yapılan başvurular bir sonraki burs dönemi için değerlendirilecektir.

Vakıf tarafından her yıl yeniden tespit ve ilan edilecek kontenjan, tutar ve sürelerde Devlet Üniversitesi veya Vakıf Üniversiteleri’nde tam burslu okuyan öğrencileri kapsayan karşılıksız burslar:

a) Devlet Üniversitelerinde ve Özel Vakıf Üniversiteleri’nde tam burslu olarak Mühendislik bölümlerinde okuyan kız öğrencilere verilecektir.

b) GÖZDELERİMİZ projesi kapsamında;

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Çevre Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Fizik Mühendisliği
 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
 • Geomatik Mühendisliği
 • Gıda Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • İşletme Mühendisliği
 • Jeofizik Mühendisliği
 • Jeoloji Mühendisliği
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Kimya Mühendisliği
 • Maden Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Matematik Mühendisliği
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Otomotiv Mühendisliği
 • Tekstil Mühendisliği
 • Uçak Mühendisliği
 • Yapay Zekâ Mühendisliği
 • Yazılım Mühendisliği

bölümlerinde lisans öğrenimi gören kız öğrencilere verilecek burslardan oluşmaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI

•    Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

Bulgurcu Vakfı burs programından sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilirler.

•    Maddî İmkânları Yetersiz Olmak

Vakıf bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddî imkânlarının yetersiz olduğunu kabul ve beyan etmesi esastır. Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek zorundadır.

•    Başarılı Olmak

Vakıf bursları, lisans kademesinde hazırlık sınıfı ve birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni öğrencilere veya ara sınıf öğrencilerine verilir. Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır. Dağıtımda ara sınıf farkı gözetilmez. Bursun tahsisi ve sürdürülmesi için gerekli başarı şartları aşağıda verilmiştir:

Ara sınıfta olan öğrenciler için AGNO’nun (okulun başlangıcından itibaren tüm yarıyıllar için hesaplanan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) bağlı not sistemine göre yapılan değerlendirmede 4 üzerinden en az 2 olup, alt yıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programında 1’ den fazla alttan dersi olmayan adaya tahsis edilir.

•    25 Yaşından Büyük Olmamak

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmamış olan adaylara tahsis edilir.

•    Adli Sicil Kaydı Bulunmamak

Başvuru tarihi itibariyle adayın adli sicilinde herhangi bir kaydın bulunmaması gerekir.   

BURS TUTARI VE SÜRESİ

Vakıf Bursları genel ilke olarak Ekim ayında başlamak üzere yılda 10 ay süre ile aylık 1.000 TL olarak verilir. Temmuz, Ağustos aylarında bursiyerlere ödeme yapılmaz.

Vakıf bütçe imkânlarında olağandışı bir sebeple daralma olmadığı sürece, bu yönetmelik hükümlerine göre başarısı tespit edilen ve istikrarlı bir şekilde bunu devam ettiren öğrencinin her sene başvurusunun alınmasına gerek olmaksızın mezun olana kadar bursunun devam etmesi esastır. Burslar; lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlık sınıfından burs almaya başlayan öğrenciler için 5 yıl, lisans eğitimi için azami 4 yıl süreyle verilir. Vakıf yönetiminin, burs sürecinin herhangi bir aşamasında bursu sonlandırma yetkisi saklıdır.

BAŞVURU

Adaylık şartlarını taşıyan istekli her öğrenci, Üniversitesinden temin edeceği öğrenci belgesini, fotoğrafını, transkriptini ve kişisel bilgilerini www.bursverenler.org sitesine eksiksiz bir şekilde yükler.

Yapılacak başvurularda, Öğrenci Başvuru Belgesi’nin ekinde bulunması gereken belgeler şunlardır:

a) Adli Sicil Belgesi,

b) Lisans öğrenimine yeni başlayan bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın ÖSYM Sonuç Belgesi ile gerekirse Üniversiteye girişteki başarı sırasını gösteren Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarından alınacak belge,

c) Lisans öğrenimi ara sınıfındaki bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın tamamladığı son ders yılı veya yarıyıl itibariyle derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren ve üniversite tarafından onaylanmış belge,

d) Bu belgelerin dışında; tapu kaydı, şehitlik belgesi (zorunlu değil), kira kontratı, vukuatlı nüfus kayıt belgesi, özür belgesi (zorunlu değil) belgelerinin mülakat sırasında ibrazı gereklidir.

ADAYLARIN SEÇİLMESİ

Vakıf bursiyerlerinin seçimi iki aşamada gerçekleştirilir. www.bursverenler.org sitesi üzerinden yapılan başvurular sonucunda, başvuran adaylar başvuru kriterlerini karşılama oranına göre sıralanarak burs kontenjanının iki katı kadar kişi sayısına düşürülür. Sonrasında Burs Komisyonu tarafından mülakatlara alınır. Bu mülakatlar imkan dahilinde yüz yüze görüşme şeklinde olabildiği gibi, internet üzerinden görüntülü konuşma yoluyla da gerçekleşebilir. Bursiyer adayı mülakata katılmak zorundadır, katılmadığı takdirde burs alamaz.

Bursların verilmesinde başarı ve maddi durum kriteri dikkate alınır. Burs Komisyonu, adayları bu kriterlere göre sıraya koyar ve bir tutanak hazırlar. Burs Komisyonu tutanağında burs tahsisi için seçilen adayların adlarını soyadlarını ve başarı derecelerini sırayla gösteren burs tahsis cetveli ve her adayın Öğrenci Başvuru Belgesi ve ekleri bulunur. Burs Komisyonu, tutanağı ve eklerini bir yazı ile Eylül ayı içerisinde Yönetim Kurulu’na gönderir.

BURS TAHSİSİ

Öğrenciye bursun tahsisi Yönetim Kurulu’nca yapılır. Yönetim Kurulu başvuran adayların durumlarını Burs Komisyonu tutanaklarına dayalı olarak inceler; gerekli görürse ek bilgi ve belgeleri ister, mülakat yapar ve nihai kararı verir.

BURSUN ÖDENMESİ

Burs tutarlarını ve yıllık artış oranlarını Yönetim Kurulu belirler. Vakıf, seçilen öğrencilerin aylık burslarını Ekim ayı başından geçerli olmak üzere banka hesaplarına havale eder. (10 ay)

BURSUN DEVAM KOŞULLARI VE KESİLMESİ

Bursun öğrenim süresi boyunca devam edebilmesi için bursiyerin aşağıdaki koşulları sağlaması gereklidir:

a) Bursun devam edebilmesi için yaz dönemi gelen transkriptlerinde, alt yıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programında 1’den daha fazla alttan dersi olmaması, not ortalamasının 2.00’dan düşük olmaması gerekmektedir.

b) Bursiyerin talep edilen bilgilere ilişkin talep edilen belgelerin zamanında teslim edilmemesi, disiplin cezası alınması durumlarında burs sona erdirilir. Yanlış beyan dışında bursun kesilmesine neden olan durumun ortadan kalkması sonucunda bursiyerin durumu yeniden ele alınır ve uygun görülürse bursun tekrar başlatılması sağlanabilir.

c) Bursiyerin bölüm ya da üniversite değiştirmesi durumunda burs durumu yeniden değerlendirmeye alınır. Bursiyerin burs hakkını kazandığı bölümden mezun olmasına kadar (a ve d maddesindeki şartlar gerçekleşmek kaydıyla) devam eder. Bu sürede dahil olunan Çift Anadal ve/veya Yandal programları bursiyerlik süresini uzatmaz.

d) Öğrenci değişim programı ile yurtdışı eğitim programına (Erasmus vb.) giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Vakıfça istenen belge ve bilgilerin iletilmesi halinde yurt dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.

e) Bursiyerin, bursiyerlik döneminde tam zamanlı çalışma koşuluna ulaşması ve/veya medeni halinin evli olması durumunda burs sonlanır.

f) Kasıtlı bir suçtan dolayı tutuklananlar ve hüküm giyenlerin bursu sonlandırılır.

g) Her ne sebeple olursa olsun Vakfa yanlış beyanda bulunanların, bursu sonlandırılır ve bursiyerin aldığı bursun tamamının iadesi talep edilir.

h) Öğrenimi geçici bir süre için dondurulanların veya dönem izni alanların bursu sonlandırılır.

i) Bursiyerin öğrenimini herhangi bir şekilde sonlandırması veya Vakıf’a bilgi vermeksizin öğrenim kurumunu değiştirmesi halinde bursu sonlandırılır.

j) Vakıf, işbu yönetmeliğin herhangi bir maddesini önceden bildirmeksizin değiştirmekte, değiştirmeden farklı şekilde uygulamakta, burs miktarını, bursiyer sayısını, burs süresini, bursiyerlerde aranan şartları yeniden belirlemekte serbesttir. Vakıf, burs verdiği öğrencilere karşı hiçbir borç ve yükümlülük altında değildir. Hiçbir taahhütte bulunmamıştır. Bursiyerler, bursa müracaat etmekle bütün bu şartları kabul ettiklerini beyan eder.

k) Vakıf yönetiminin, burs sürecinin herhangi bir aşamasında bursu tek taraflı olarak sonlandırma yetkisi bulunmaktadır.

Burs başvurunuzu yapabilmeniz için https://bursverenler.org/#/ anasayfa linkinden giriş kısmına tıklayarak öncelikle üye olmanız gerekmektedir. Halihazırda üye iseniz sadece login olmanız yeterlidir.